Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
ინფიცირებისას, ექიმის რჩევის გარეშე, ანტიბიოტიკებისა და სისხლის შედედებაზე მოქმედი მედიკამენტების მიღება, დაუშვებელია!" - რას გვირჩევს ინფექციონისტი თუ კორონავირუსს შინ ვებრძვით

ambebi.ge

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ვი­თა­რე­ბა სულ უფრო იძა­ბე­ბა. ბოლო დღე­ებ­ში სტა­ბი­ლუ­რად ნარ­ჩუნ­დე­ბა ინ­ფი­ცი­რე­ბის ოთხნიშ­ნა მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, რაც სპე­ცი­­ლის­ტთა შე­ფა­სე­ბით, სა­გან­გა­შოა.

ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რი­ცხვის რე­კორ­დუ­ლი მა­ტე­ბის გამო, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს გა­იდ­ლა­­ნის მი­ხედ­ვით, პა­ცი­ენ­ტთა დიდ ნა­წილს ვირუ­სის გა­და­ტა­ნა სახ­ლში მო­­წევს.

შინ მკურ­ნა­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ აქ­ტუ­­ლურ სა­კი­თხებ­ზე AMBEBI.GE ინ­ფექ­ცი­­რი სა­­ვად­მყო­ფოს ექიმს, ინ­ფექ­ცი­­ნისტ ალექ­სან­დრე გო­გი­ნა­ვას ესა­უბ­რა.

-0:08

- პირ­ველ რიგ­ში, გან­გვი­მარ­ტეთ, რამ­დე­ნად მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია COVID-19 -ის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტე­ბის ბი­ნა­ზე მკურ­ნა­ლო­ბა და შე­­ცავს თუ არა შემ­დგო­მი გარ­თუ­ლე­ბე­ბის რისკს?

- რომ გვქონ­დეს არ­ჩე­ვა­ნი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სჯობ­დეს, რომ ყვე­ლა პა­ცი­ენ­ტი მკურ­ნა­ლობ­დეს სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში, მაგ­რამ ახლა ჩვენ გვაქვს ისე­თი ვი­თა­რე­ბა, რო­გო­რიც იყო გა­ზა­ფხულ­ზე ევ­რო­პის არა­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც ვირუ­სი მა­სობ­რი­ვად გავ­რცელ­და. ზო­გა­დად, რო­დე­საც უკვე გვაქვს დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა ოთხნიშ­ნა ციფ­რი, ყვე­ლა სა­­ვად­მყო­ფო­ში ვერ მოხ­ვდე­ბა. ასეთ დროს დგე­ბა სა­კი­თხი, რომ მოხ­დეს პა­ცი­ენ­ტთა ტრი­­ჟი და მხო­ლოდ ის ავად­მყო­ფე­ბი, რომ­ლებ­საც აქვთ ვირუ­სის გარ­თუ­ლე­ბის რის­კი, გა­და­იყ­ვა­ნონ სა­­ვად­მყო­ფო­ში. ახალ­გაზ­რდე­ბი, რომ­ლებ­საც არ აქვთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­­ვა­დე­ბე­ბი, სახ­ლში იმ­კურ­ნა­ლე­ბენ და ამა­ში სა­გან­გა­შო არა­ფე­რია. მარ­თა­ლია, ამ კა­ტე­გო­რი­ის პა­ცი­ენ­ტებ­შიც ხდე­ბა დამ­ძი­მე­ბა, მაგ­რამ ეს ძა­ლი­ან იშ­ვი­­თად ხდე­ბა.

- რა სა­ხის გარ­თუ­ლე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში უნდა მო­­თხო­ვოს იმ პა­ცი­ენ­ტმა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში გა­დაყ­ვა­ნა, რო­მე­ლიც ვირუსს შინ მკურ­ნა­ლობს?

- ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სი პირ­ველ რიგ­ში აზი­­ნებს ქვე­და სა­სუნ­თქ სის­ტე­მას და ხში­რად იწ­ვევს ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბას. ძლი­­რი სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, სუნ­თქვის მზარ­დი უკ­მა­რი­სო­ბა, სიმ­ძი­მის შეგ­რძნე­ბა მკერ­დის უკა­ნა ნა­წილ­ში, - ეს არის ჩვე­ნე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­ნა­პი­რო­ბებს პა­ცი­ენ­ტის მო­თავ­სე­ბას სა­­ვად­მყო­ფო­ში. ასე­ვე, თუ პა­ცი­ენტს აქვს თავ­ბრუს­ხვე­ვა, ცნო­ბი­­რე­ბის და­ბინ­დვა, მა­ღა­ლი სი­ცხე, რო­მე­ლიც არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა სი­ცხის დამ­წე­ვებს და .. დღის წეს­რიგ­ში დგე­ბა მისი კლი­ნი­კა­ში გა­დაყ­ვა­ნის სა­კი­თხი.

- რა რე­კო­მენ­და­ცი­ებს მის­ცემ­დით პა­ცი­ენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც შინ მკურ­ნა­ლო­ბენ?

- პირ­ველ რიგ­ში, ერთ რა­მეს ვურ­ჩევ ყვე­ლა ინ­ფი­ცი­რე­ბულს - შე­­ნარ­ჩუ­ნონ სიმ­შვი­დე. სტრე­სი აქ­ვე­­თებს იმუ­ნი­ტეტს და ზრდის და­­ვა­დე­ბის გარ­თუ­ლე­ბის რისკს. გან­ვე­წყოთ პო­ზი­ტი­­რად და ვი­ფიქ­როთ, რომ ეს არის ჩვე­­ლებ­რი­ვი ვირუ­სი, რო­მე­ლიც მარ­ტი­ვად შეგ­ვიძ­ლია და­ვა­მარ­ცხოთ. უნდა მი­ვი­ღოთ რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი სი­თხე, დავ­ლი­ოთ წყა­ლი და სხვა სი­თხე­­ბი, რათა ორ­გა­ნიზმს არ შე­ექ­მნას გა­მოშ­რო­ბის საფრ­თხე. ასე­ვე, ძა­ლი­ან კარ­გია ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, ცხა­დია. მეტი ვი­­როთ ოთახ­ში თუ ეზო­ში, მაგ­რამ რაც შე­იძ­ლე­ბა მსუ­ბუ­ქად უნდა დავ­ტვირ­თოთ ორ­გა­ნიზ­მი. ხში­რად გა­ვა­ნი­­ვოთ ოთა­ხი და რაც მთა­ვა­რია, ყუ­რა­დღე­ბა მი­ვაქ­ცი­ოთ კვე­ბის რა­ცი­ონს. ვიკ­ვე­ბოთ ჯან­სა­ღად და ვე­ცა­დოთ, ცი­ლო­ვან და სხვა­დას­ხვა ვი­ტა­მი­ნე­ბით მდი­დარ სკვებ­ზე გა­ვა­კე­თოთ აქ­ცენ­ტი. მი­ვირ­თვათ ცოტ-ცოტა და ხში­რად, რათა ორ­გა­ნიზ­მი არ გა­და­იტ­ვირ­თოს. ზო­გა­დად, ვირუ­სულ და­­ვა­დე­ბებს ახა­სი­­თებთ ეს საფრ­თხე. თუ ჩვენ ჯან­მრთე­ლო­ბის ამ ზო­გად პრინ­ცი­პებს და­ვი­ცავთ, მსუ­ბუ­ქად გა­და­ვი­ტანთ ამ და­­ვა­დე­ბას, ყო­ველ­გვა­რი სე­რი­­ზუ­ლი გარ­თუ­ლე­ბე­ბის გა­რე­შე.

- რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ახალ­გაზ­რდა პა­ცი­ენ­ტი, რო­მე­ლიც კო­ვიდ­სას­ტუმ­რო­ში მკურ­ნა­ლობ­და და არ ჰქონ­და ქრო­ნი­კუ­ლი და­­ვა­დე­ბე­ბი, თრომ­ბო­ემ­ბო­ლი­ით გარ­და­იც­ვა­ლა. რამ­დე­ნად დი­დია ასე­თი გარ­თუ­ლე­ბის რის­კი შინ მკურ­ნა­ლო­ბი­სას და ყვე­ლა­ზე მე­ტად რა კა­ტე­გო­რი­ის პა­ცი­ენ­ტე­ბი იმ­ყო­ფე­ბი­ან თრომ­ბო­ემ­ბო­ლი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კის წი­ნა­შე?

- თრომ­ბო­­ბო­ლია და შემ­დე­დე­ბე­ლი სის­ტე­მის და­ზი­­ნე­ბა ხდე­ბა ძი­რი­თა­დად იმ ადა­მი­­ნებ­ში, რომ­ლებ­საც აქვთ რა­­მე ქრო­ნი­კუ­ლი და­­ვა­დე­ბა. მა­გა­ლი­თად: დი­­ბე­ტი, გულ­სის­ხლძარ­ღვთა და­­ვა­დე­ბე­ბი, ჭარ­ბწო­ნი­­ნო­ბა, მე­ტა­ბო­ლუ­რი დარ­ღვე­ვე­ბი და .. ამი­ტო­მაც ამ და­­ვა­დე­ბე­ბის მქო­ნე ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, იყ­ვნენ ჰოს­პი­ტალ­ში ან ექი­მე­ბის მეთ­ვალ­ყუ­რე­­ბის ქვეშ. არის ერ­თე­­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც შემ­დე­დე­ბე­ლი სის­ტე­მის დარ­ღვე­ვა ხდე­ბა ახალ­გაზ­რდა ადა­მი­­ნებ­ში, მაგ­რამ ეს არის ერ­თე­­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი. 30-40 წლამ­დე ჯან­მრთელ ადა­მი­ანს არ უნდა ეში­ნო­დეს, რომ თრომ­ბო­ემ­ბო­ლია გა­ნუ­ვი­თარ­დე­ბა, რად­გან ამის რის­კი არის მი­ნი­მუ­მამ­დე და­ბა­ლი. ხაზ­გას­მით უნდა ვთქვა, სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში ექი­მის რე­კო­მენ­და­ცე­ბის გა­რე­შე ისე­თი პრე­პა­ტა­რე­ბის მი­ღე­ბა რო­გო­რე­ბი­ცაა ან­ტი­ბი­­ტი­კე­ბი და სის­ხლის შე­დე­დე­ბა­ზე მოქ­მე­დი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, და­უშ­ვე­ბე­ლია! შე­იძ­ლე­ბა ამ პრე­პა­რა­ტებ­მა უკუ­რე­აქ­ცია გა­მო­იწ­ვი­ონ. მა­გა­ლი­თად, შე­დე­დე­ბის პრე­პა­რა­ტებს აქვთ სის­ხლდე­ნის გა­მომ­წვე­ვი უნა­რი.

- შინ დარ­ჩე­ნი­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის რა ნა­წი­ლი ამარ­ცხებს კო­რო­ნა­ვირუსს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გარ­თუ­ლე­ბე­ბის გა­რე­შე?

- უმ­რავ­ლე­სო­ბა ადა­მი­­ნე­ბის, რომ­ლე­ბიც რჩე­ბი­ან შინ, ისე ამარ­ცხე­ბენ ამ და­­ვა­დე­ბას, რომ არა­ნა­­რი გარ­თუ­ლე­ბა არ აქვთ. შინ დარ­ჩე­ნი­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის 90 % და­­ვა­დე­ბას ამარ­ცხებს უპ­რობ­ლე­მოდ და მარ­ტი­ვად. მაგ­რამ აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ შინ რჩე­ბი­ან შე­და­რე­ბით ახალ­გაზ­რდა და ქრო­ნი­კუ­ლი და­­ვა­დე­ბის არმ­ქო­ნე ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბი.

- ერთი ოჯა­ხის წევ­რებს შო­რის ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის რა მა­ხა­სი­­თებ­ლე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა თქვენს პრაქ­ტი­კა­ში? შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა, ოჯა­ხის ერთი წევ­რის­გან ვირუ­სი და­ნარ­ჩე­ნებ­ზე არ გა­და­ვი­დეს?

- კი. გვქო­ნია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მთელ ოჯახს და­მარ­თია ვირუ­სი, მაგ­რამ ისე­თი შემ­თხვე­ვე­ბიც ყო­ფი­ლა, რომ ერთი ოჯა­ხი­დან მხო­ლოდ ერთ წევ­რს ჰქონ­და და და­ნარ­ჩე­ნებ­ზე არ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლა. ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმუ­ნი­ტეტ­ზე, თა­ვად ვირუს­ზე და რაც მთა­ვა­რია, ჩვენს ქმე­დე­ბებ­ზე. რა­­დენ პა­რა­დოქ­სუ­ლა­დაც უნდა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, ოჯახ­შიც შე­საძ­ლე­ბე­ლია ისე და­ვიც­ვათ წე­სე­ბი, რომ მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ვამ­ცი­როთ ვირუ­სის გა­და­დე­ბა. თუ ეჭვი გვიჩ­ნდე­ბა შე­საძ­ლო ინ­ფი­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ, მა­შინ­ვე და­ვიც­ვათ დის­ტან­ცია ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, ხე­ლე­ბი ხში­რად და­ვი­ბა­ნოთ, დავ­რჩეთ ჩვენს ოთახ­ში სიმპტო­მე­ბი გა­მოვ­ლე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში, პირ­ბა­დე ვა­ტა­როთ სახ­ლშიც. თუ ამ წე­სებს ზედ­მი­წევ­ნით და­ვი­ცავთ, ოჯახ­შიც კი არ მოხ­დე­ბა ვირუ­სის გა­და­დე­ბა ერთი პი­რი­დან მე­­რე­ზე.

თინათინ ზვიადაძე 

 • მიცვალება წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოანე ღმრთისმეტყველისა
 • ინფიცირებისას, ექიმის რჩევის გარეშე, ანტიბიოტიკებისა და სისხლის შედედებაზე მოქმედი მედიკამენტების მიღება, დაუშვებელია!" - რას გვირჩევს ინფექციონისტი თუ კორონავირუსს შინ ვებრძვით
 • ნივთები, რომლებიც პანდემიასთნ ბრძოლის დროს სახლში აუცილებლად უნდა გქონდეთ
 • როგორ ვლინდება კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა
 • კორონავირუსის საფრთხის გამო როგორ მოვიქცეთ ტრანსპორტით გადაადგილებისას
 • ცაცხვის ჩაი ვირუსს ამარცხებს - რა ვიცით ''ექიმი ხის'' სამკურნალო თვისებებზე
 • საქართველოში გავრცელებული 5 მცენარის სამკურნალო თვისებები და უკუჩვენებები - მათზე შესაძლოა, ჯერ არ გსმენიათ
 • როგორ გავრეცხოთ სწორად ''დუტის'' ქურთუკი - ეს ბევრმა არ იცის!
 • ხშირად გიბუჟდებათ ხელები? თითებში ჩხვლეტებს გრძნობთ? ფრთხილად, ეს სერიოზული დაავადებების სიმპტომებია.
 • ერთი მივიწყებული აფხაზური ვაზის ჯიშის ისტორია
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2022 Directory.Ge Counter: 141

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა, ვაკანსია, რეზუმე, job, სამუშაო, დასაქმება, ვაკანსიები