Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
ნივთები, რომლებიც პანდემიასთნ ბრძოლის დროს სახლში აუცილებლად უნდა გქონდეთ

ambebi.ge

კო­ვიდ-19-მა, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­შია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და უკვე პან­დე­მი­ად იწო­დე­ბა, მი­ლი­­ნო­ბით კომ­პა­ნია გა­­ჩე­რა და მო­ქა­ლა­ქე­­ბი აი­­ძუ­ლა სახ­ლში დარ­ჩე­ნი­ლიყ­ვნენ. ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი სწო­რედ სახ­ლში დარ­ჩე­ნით ებ­რძვის პან­დე­მი­ას.

სახ­ლში დარ­ჩე­ნით არა მხო­ლოდ ჩვენს, არა­მედ სხვე­ბის უსაფრ­თხო­ებ­საც უზ­რუნ­ველ­ვყოფთ, თუმ­ცა, რა თქმა უნდა, ოჯა­ხი­დან ერთ წევ­რს მა­ინც მო­­წევს, სულ მცი­რე, კვი­რა­ში ერთხელ გა­რეთ გას­ვლა და პრო­დუქ­ტე­ბის შე­ძე­ნა. გა­რეთ გას­ვლი­სას კი უსაფრ­თხო­­ბის ზო­მე­ბის დაც­ვა უპირ­ვე­ლე­სი მო­ვა­ლე­­ბაა.

იმი­სათ­ვის, რომ უსაფრ­თხოდ ვი­ყოთ სახ­ლშიც და მა­ში­ნაც, რო­დე­საც აუ­ცი­ლე­ბე­ლი სა­ჭი­რო­­ბე­ბის გამო გა­რეთ გავ­დი­ვართ, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სახ­ლში ყვე­ლა ის სა­ჭი­რო პრო­დუქ­ტი გვქონ­დეს, რომ­ლე­ბიც პან­დე­მი­ას­თან ბრძო­ლის დროს გა­მოგ­ვად­გე­ბა.

მრა­ვალ­ჯე­რა­დი გა­მო­ყე­ნე­ბის პირ­ბა­დე.

პირ­ბა­დე­­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია ქუ­ჩა­შიც და სახ­ლშიც, რო­დე­საც თავს ცუ­დად გრძნობთ და არ გსურთ ოჯა­ხის წევ­რებს რამე გა­დას­დოთ. ვი­ნა­­დან მსოფ­ლი­­ში ერთჯე­რა­დი პირ­ბა­დე­­ბის დე­ფი­ცი­ტია, არ­ჩე­ვა­ნი შე­­ჩე­რეთ მრა­ვალ­ჯე­რა­დი გა­მო­ყე­ნე­ბის პირ­ბა­დე­ზე, რომ­ლის გა­რე­ცხვა და ხელ­მე­­რედ გა­მო­ყე­ნე­ბაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია. მრა­ვალ­ჯე­რა­დი გა­მო­ყე­ნე­ბის პირ­ბა­დე­­ბის დიდი არ­ჩე­ვა­ნია სა­იტ­ზე www.ebg.ge, სა­დაც შეკ­ვე­თის შემ­დეგ სა­სურ­ველ ნივთს სახ­ლში მო­გი­ტა­ნენ. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­რეთ გას­ვლა­საც აი­რი­დებთ თა­ვი­დან.

ხე­ლის ან­ტი­ბაქ­ტე­რი­­ლი ხსნა­რი.

მაქ­სი­მა­ლუ­რი უსაფრ­თხო­­ბის­თვის ხე­ლე­ბის და­ბა­ნის გარ­და აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ატი­ბაქ­ტე­რი­­ლი ხსნა­რის გა­მო­ყე­ნე­ბაც, რო­მელ­შიც ალ­კოჰო­ლის შემ­ცვე­ლო­ბა 60-70%-ია. ხე­ლე­ბის ან­ტი­ბაქ­ტე­რი­­ლი ხსნა­რით და­მუ­შა­ვე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რო­დე­საც სახ­ლი­დან გა­დი­ხართ და მა­ში­ნაც კი, თუ სა­ერ­თოდ არა­ვის­თან არ გექ­ნე­ბათ კონ­ტაქ­ტი, რად­გან ვირუ­სის დროს უსუ­ლო საგ­ნე­ბიც ძა­ლი­ან სა­ში­შია. რო­გორც ექ­სპერ­ტე­ბი ას­კვნი­ან, ვირუ­სე­ბი სხვა­დას­ხვა სა­ხის უსუ­ლო სა­გან­ზე 4-72 სა­­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში რჩე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია ხე­ლე­ბის ან­ტი­ბაქ­ტე­რი­­ლი ხსნა­რით და­მუ­შა­ვე­ბა.

ერთჯე­რა­დი ხელ­თათ­მა­ნე­ბი.

ხე­ლე­ბი ორ­მა­გად და­ცუ­ლი იქ­ნე­ბა, თუკი გა­რეთ გას­ვლი­სას ერთჯე­რად ხელ­თათ­მა­ნებ­საც გა­მო­­ყე­ნებთ. ისი­ნი კარ­გად ფა­რავს ხე­ლებს, ნე­ბის­მი­ერ ზე­და­პირს თა­ვი­სუფ­ლად შე­­ხე­ბით და არც მა­ღა­ზი­ის კა­რის გა­ღე­ბის შე­გე­შინ­დე­ბათ. ვი­ნა­­დან ხელ­თათ­მა­ნე­ბი ერთჯე­რა­დია, მათი ხელ­მე­­რედ გა­მო­ყე­ნე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა, ამი­ტომ, უმ­ჯო­ბე­სია, მათი გარ­კვე­­ლი მა­რა­გი გქონ­დეთ.

უკონ­ტაქ­ტო თერ­მო­მეტ­რი.

პან­დე­მი­ის დროს, რო­დე­საც უამ­რა­ვი უარ­ყო­ფი­თი ინ­ფორ­მა­ცია ვრცელ­დე­ბა, იზ­რდე­ბა ნერ­ვუ­ლი აშ­ლი­ლო­ბე­ბის რის­კი. ბევ­რი ადა­მი­­ნი აღ­ნიშ­ნავს, რომ ჰგო­ნი­ათ, თით­ქოს, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა აქვთ და თავს სუს­ტად გრძნო­ბენ, მაგ­რამ ტემ­პე­რა­ტუ­რას იზო­მა­ვენ და აღ­მოჩ­ნდე­ბა, რომ სი­ცხე არ აქვთ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ნამ ექიმს გა­მო­­ძა­ხებ­დეთ, არ გა­ნერ­ვი­­ლეთ, ეცა­დეთ სიმ­შვი­დე შე­­ნარ­ჩუ­ნოთ და პირ­ველ ყოვ­ლი­სა, თა­ვად გა­­ზო­მეთ სი­ცხე. ასე რომ, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი და ად­ვი­ლად გა­მო­სა­ყე­ნებ­ლი უკონ­ტაქ­ტო თერ­მო­მეტ­რი იმ სა­ჭი­რო ნივ­თე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში შე­დის, რომ­ლე­ბიც სახ­ლში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გქონ­დეთ.

სა­მე­დი­ცი­ნო ჩან­თა.

ყვე­ლა ნივთსა თუ მე­დი­კა­მენტს, რო­მელ­საც იყე­ნებთ, ერ­თად მო­­ყა­რეთ თავი და სა­მე­დი­ცი­ნო ჩან­თა­სა თუ ყუთ­ში მო­­თავ­სეთ. სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ციაწი­თე­ლი ჯვა­რიგვირ­ჩევს აუ­ცი­ლებ­ლად ვი­ქო­ნი­ოთ ისე­თი პირ­ვე­ლა­დი დახ­მა­რე­ბის ნივ­თე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: სა­მე­დი­ცი­ნო ხელ­თათ­მა­ნე­ბი, პლას­ტი­რე­ბი, სახ­ვე­ვე­ბი, ელას­ტი­­რი დოლ­ბან­დი, პინ­ცე­ტი და სხვ.

ასე­ვე, დარ­წმუნ­დით, რომ ერთჯე­რა­დი ხელ­სა­ხო­ცე­ბის საკ­მა­რი­სი მა­რა­გი გაქვთ. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ მსოფ­ლიო ჯან­დაც­ვის ორ­გა­ნი­ზა­ცია მკაც­რად გვაფრ­თხი­ლებს, და­ცე­მი­ნე­ბი­სა თუ ხვე­ლე­ბის დროს ავი­ფა­როთ ერთჯე­რა­დი ხელ­სა­ხო­ცი ან მოხ­რი­ლი იდაყ­ვი და არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში - ხე­ლის­გუ­ლი.

და ბო­ლოს, თუკი გსურთ ყვე­ლა სა­ჭი­რო ნივ­თი თა­ვი­სი ჩან­თით მარ­ტი­ვად და სწრა­ფად შე­­ძი­ნოთ, მა­შინ უნი­ვერ­სა­ლურ სა­მე­დი­ცი­ნო ჩან­თას გირ­ჩევთ, რო­მე­ლიც ეფექ­ტუ­რია ვირუ­სის­გან თა­ვის და­სა­ცა­ვად და 217 ნივთს აერ­თი­­ნებს, ესე­ნია: დამ­ცა­ვი კომ­ბი­ნი­ზო­ნი, პირ­ვე­ლა­დი დახ­მა­რე­ბის ნივ­თე­ბი, ბა­ხი­ლე­ბი, დამ­ცა­ვი სათ­ვა­ლე, ხელ­თათ­მა­ნე­ბი და სხვა 200-ზე მეტი პრო­დუქ­ტი. 

 • ფერისცვალება
 • ცაცხვის ჩაი ვირუსს ამარცხებს - რა ვიცით ''ექიმი ხის'' სამკურნალო თვისებებზე
 • საქართველოში გავრცელებული 5 მცენარის სამკურნალო თვისებები და უკუჩვენებები - მათზე შესაძლოა, ჯერ არ გსმენიათ
 • როგორ გავრეცხოთ სწორად ''დუტის'' ქურთუკი - ეს ბევრმა არ იცის!
 • ხშირად გიბუჟდებათ ხელები? თითებში ჩხვლეტებს გრძნობთ? ფრთხილად, ეს სერიოზული დაავადებების სიმპტომებია.
 • ერთი მივიწყებული აფხაზური ვაზის ჯიშის ისტორია
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2022 Directory.Ge Counter: 141

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა, ვაკანსია, რეზუმე, job, სამუშაო, დასაქმება, ვაკანსიები