Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
ქართველი მოსწავლეების პროექტი

ambebi.ge


სა­ქარ­თვე­ლოს გუნ­დი ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი AEIF (Alumni Engagement Innovation Fund)-ის საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გახ­და პრო­ექ­ტით - "STEM“ სა­შა­ბა­თო სკო­ლა დევ­ნი­ლი ბავ­შვე­ბის­თვის". AEIF ყო­ველ­წლი­­რი კონ­კურ­სია, რო­მე­ლიც მთელ მსოფ­ლი­­ში ამე­რი­კუ­ლი გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ებს უფი­ნან­სებს გლო­ბა­ლუ­რი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის სა­პა­სუ­ხო პრო­ექ­ტებს. წელს მსოფ­ლი­ოს 150 ქვეყ­ნის 1400 პრო­ექ­ტი­დან 64 გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი შე­ირ­ჩა. სა­ქარ­თვე­ლოს გუნდში სამი მო­ნა­წი­ლეა - სო­ფიო ჩიხ­ლა­ძე, თინა გი­ორ­გა­ძე და თეკ­ლა ხმი­­დაშ­ვი­ლი. სოფო და თეკ­ლა ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის მე-11 კლა­სის მოს­წავ­ლე­­ბი არი­ან, თინა კი ამე­რი­კის „Bard College“ კომ­პი­­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­­რე­ბე­ბის პირ­ვე­ლი კურ­სის სტუ­დენ­ტია. პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ მათ AMBEBI.GE- უამ­ბეს:
თქვე­ნი გუნ­დი გახ­და ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი AEIF (Alumni Engagement Innovation Fund)-ის საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი. რას წარ­მო­ად­გენს თქვე­ნი პრო­ექ­ტი?
ჩვე­ნი პრო­ექ­ტი გუ­ლის­ხმობს 12-დან 17 წლამ­დე დევ­ნი­ლი ბავ­შვე­ბის­თვის STEM სა­შა­ბა­თო სკო­ლის ორ­გა­ნი­ზე­ბას, სა­დაც ბავ­შვებს ჩა­­ტარ­დე­ბათ გაკ­ვე­თი­ლე­ბი რო­ბო­ტი­კა­ში, პროგ­რა­მი­რე­ბა­ში და სხვა STEM მი­მარ­თუ­ლე­ბის საგ­ნებ­ში. პრო­ექ­ტი ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის ჩარ­თუ­ლო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის შე­ნო­ბა­ში მო­ხა­ლი­სე­­ბი (ამა­ვე სკო­ლის უფ­როსკლა­სე­ლე­ბი) სამ ნა­კა­დად ჩა­­ტა­რე­ბენ გაკ­ვე­თი­ლებს.
ჩვე­ნი პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი არის და­ვა­ინ­ტე­რე­სოთ ბავ­შვე­ბი სა­მეც­ნი­­რო საგ­ნე­ბით და ტექ­ნო­ლო­გი­­ბით, ვაჩ­ვე­ნოთ რამ­დე­ნად პერ­სპექ­ტი­­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბია, გა­ვუ­ჩი­ნოთ სურ­ვი­ლი, რომ გან­ვი­თარ­დნენ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით. არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი უფა­სო სას­წავ­ლო რე­სურ­სი, კლუ­ბე­ბი, კურ­სე­ბი. გვინ­და და­ვა­ნა­ხოთ ბავ­შვებს, რომ მეც­ნი­­რე­ბა არ არის რთუ­ლი და მი­უწ­ვდო­მე­ლი, პი­რი­ქით, სა­ხა­ლი­სო და სა­ინ­ტე­რე­სოა. გარ­და ამი­სა, ჩვენ გვაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ვაჩ­ვე­ნოთ ბავ­შვებს სწავ­ლე­ბის ის უნი­კა­ლუ­რი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ამე­რი­კულ აკა­დე­მი­­შია და­ნერ­გი­ლი. ეს არის ოვა­ლურ, „ჰარკნე­სისმა­გი­დას­თან მე­ცა­დი­ნე­­ბა. ამ მა­გი­დას­თან ყვე­ლა თა­ნას­წო­რია - ბავ­შვე­ბი და მას­წავ­ლე­ბე­ლი მსჯე­ლო­ბენ, დე­ბა­ტე­ბით სწავ­ლო­ბენ. აქ არ არის სა­ჭი­რო არაფ­რის და­ზე­პი­რე­ბა. ყა­ლიბ­დე­ბა კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის, სა­კუ­თა­რი აზ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის და გად­მო­ცე­მის უნა­რი. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. ამას­თან ტექ­ნი­კურ საგ­ნებ­თან ერ­თად და­მა­ტე­ბუ­ლი გვაქვს რამ­დე­ნი­მე ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სა­გა­ნიც, რაც უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვანს და სა­ხა­ლი­სოს გახ­დის სწავ­ლე­ბის პრო­ცესს.

რო­გო­რი იყო საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის პი­რო­ბე­ბი? რო­გორ ჩა­ერ­თეთ მას­ში?

ამ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­­ბის მი­ღე­ბა ნე­ბის­მი­ერ, ამე­რი­კის სა­ელ­ჩოს მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლეს შე­ეძ­ლო. ერ­თა­დერ­თი პი­რო­ბა იყო, რომ სამი ნე­ბის­მი­­რი პროგ­რა­მის კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლი ერთ გუნ­დად უნდა გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი­ყო და ერთი პრო­ექ­ტი წა­რედ­გი­ნა. შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი იყო რა­მო­დე­ნი­მე თემა - მეც­ნი­­რე­ბის, ტექ­ნო­ლო­გი­ის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და ინო­ვა­ცი­­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა, ქა­ლე­ბის რო­ლის გაძ­ლი­­რე­ბა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა და სხვა. ჩვენ სწო­რედ ბოლო თემა შე­ვარ­ჩი­ეთ. გუნდში სამ­ნი ვართ - მე, თინა გი­ორ­გა­ძე და თეკ­ლა ხმი­­დაშ­ვი­ლი. სა­მი­ვე ამე­რი­კის სა­ელ­ჩოს მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტექ­ნო­ლო­გი­­რი ბა­ნა­კის WiSCI მო­ნა­წი­ლე­­ბი ვი­ყა­ვით, ხოლო თინა ასე­ვე FLEX კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლია.

რო­გორ გაჩ­ნდა პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­­ლე­ბის იდეა?

ჯერ კი­დევ სა­ნამ კონ­კურ­სი გა­მო­ცხად­დე­ბო­და, ხში­რად გვი­ოც­ნე­ბია, რომ გვქო­ნო­და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა დაგ­ვე­ინ­ტე­რე­სე­ბი­ნა ტექ­ნო­ლო­გი­­ბით და სა­მეც­ნი­­რო საგ­ნე­ბით ის ბავ­შვე­ბი, ვის­თვი­საც ეს მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არ არის. ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ის ამე­რი­კულ აკა­დე­მი­­ში სა­შა­ბა­თო სკო­ლა დევ­ნი­ლე­ბის­თვის მა­ნამ­დეც ფუნ­ქცი­­ნი­რებ­და, მაგ­რამ არ გვქონ­და სა­ჭი­რო ხელ­სა­წყო­­ბი, რომ გვეს­წავ­ლე­ბი­ნა ბავ­შვე­ბის­თვის რო­ბო­ტი­კა და პროგ­რა­მი­რე­ბა. ახლა, რო­დე­საც გრან­ტი მო­ვი­პო­ვეთ, შევ­ძე­ლით დევ­ნი­ლი ბავ­შვე­ბის რა­­დე­ნო­ბის მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გაზ­რდა, ვუზ­რუნ­ველ­ყა­ვით მათი ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა, კვე­ბა და სა­ჭი­რო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა.

რო­გორ ფიქ­რობთ, რა გახ­და თქვე­ნი კონ­კურ­სში გა­მარ­ჯვე­ბის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი?

ჩვენს პრო­ექტს ძა­ლი­ან ბევ­რი და­დე­ბი­თი მხა­რე აქვს. პირ­ველ რიგ­ში, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია რომ ის რამ­დე­ნი­მე მხა­რის ჩარ­თუ­ლო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ამე­რი­კულ­მა აკა­დე­მი­ამ უზ­რუნ­ველ­ყო სივ­რცე, სა­დაც ჩა­ტარ­დე­ბა მე­ცა­დი­ნე­­ბე­ბი. ასე­ვე გვაქვს შე­თან­ხმე­ბა ინო­ვა­ცი­­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­­ბის სა­­გენ­ტოს­თან, სა­მი­ვე ნა­კა­დის ბავ­შვებს ჩა­­ტარ­დე­ბათ შე­მეც­ნე­ბი­თი ექ­სკურ­სია ტექ­ნო­პარკში. დევ­ნი­ლებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­­ში და სა­მიზ­ნე ჯგუ­ფის შერ­ჩე­ვა­ში გვეხ­მა­რე­ბა დევ­ნი­ლე­ბის სა­არ­სე­ბო წყა­რო­­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­­გენ­ტო. გარ­და ამი­სა, ამ პრო­ექ­ტში ჩარ­თუ­ლია ბევ­რი მო­ხა­ლი­სე. გაკ­ვე­თი­ლებს ჩვე­ნი­ვე სკო­ლის უფ­როსკლა­სე­ლე­ბი ვა­ტა­რებთ მას­წავ­ლებ­ლის მენ­ტო­რო­ბით და ესეც ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია რო­გორც ჩვენ­თვის, მო­ხა­ლი­სე­­ბის­თვის, ისე მოს­წავ­ლე­­ბის­თვის, რად­გან ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, რომ თა­ნა­ტო­ლე­ბის მიერ სწავ­ლე­ბა (peer education) გან­სა­კუთ­რე­ბით ეფექ­ტუ­რია.

მას შემ­დეგ რაც კონ­კურ­სში გა­ვი­მარ­ჯვეთ, ჩვე­ნი პრო­ექ­ტი კი­დევ უფრო გა­ფარ­თოვ­და. მივ­მარ­თეთ მშვი­დო­ბის კორ­პუსს (Peace corp) და ისი­ნი დაგ­ვთან­ხმდნენ პრო­ექ­ტში ჩარ­თვა­ზე. რამ­დე­ნი­მე ამე­რი­კე­ლი მო­ხა­ლი­სე სპე­ცი­­ლუ­რად ჩა­მო­ვა რე­გი­­ნე­ბი­დან, რომ გაკ­ვე­თი­ლე­ბი ჩა­­ტა­როს დევ­ნი­ლებს. ასე­ვე ვი­წყებთ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას ამე­რი­კულ კუ­თხეს­თან, სა­დაც ძა­ლი­ან ბევრ აქ­ტი­ვო­ბას სთა­ვა­ზო­ბენ ბავ­შვებს.

რო­გორ უნდა ჩა­ერ­თონ დევ­ნი­ლე­ბი თქვენს პროგ­რა­მა­ში?

დევ­ნი­ლე­ბის სა­არ­სე­ბო წყა­რო­­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­­გენ­ტო დაგ­ვეხ­მა­რა დევ­ნი­ლე­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბა­ში. სა­მიზ­ნე ჯგუფს გა­ეგ­ზავ­ნა შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი. სა­­გენ­ტო­ში­ვე ჩა­ტარ­და სა­ინ­ფორ­მა­ციო შეხ­ვედ­რა დევ­ნი­ლებ­თან. საკ­მა­ოდ დიდი გა­მოხ­მა­­რე­ბა იყო და პირ­ვე­ლი ნა­კა­დი უკვე შევ­სე­ბუ­ლია. პირ­ვე­ლი მე­ცა­დი­ნე­­ბა 16 ნო­ემ­ბერს ჩა­ტარ­დე­ბა. მე­­რე ნა­კადს 1 თე­ბერ­ვლი­დან და­ვი­წყებთ. მე­­რე ნა­კა­დის­თვი­საც მოხ­დე­ბა დევ­ნი­ლე­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბა. 

 • ქალებმა წლის საუკეთესო ავტომობილი დაასახელეს
 • [ამხანაგური მატჩი] რას მოგვცემს ხორვატია ბელარუსისთვის? დალიჩი: საქართველო კარგი გუნდია და ეს დადასტურდა შვეიცარიასთან...
 • ეს ყველა მძღოლმა უნდა წაიკითხოს - ახალი კანონპროექტით სანქციები ყველა მიმართულებით მკაცრდება და ჯარიმები იზრდება
 • ''ისრაელიდან ტურისტმა მომწერა, მსოფლიოს დედა ხართო..." - 69 წლის მსახიობის მეურნეობა სოფელ გორდში
 • „ფოლკსვაგენი“ ორ ჩინურ საწარმოს ელექტრომობილების წარმოებისთვის ამზადებს
 • Google Maps iOS სისტემის მომხმარებლებს გზებზე არსებული ავარიების, საცობებისა და გადატვირთული მოძრაობის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის
 • ქართველი მოსწავლეების პროექტი
 • კვირაში 7 დღით მუშაობა შესაძლოა, აიკრძალოს - რა ცვლილებების შეტანა იგეგმება შრომის კოდექსში
 • რატომ არის ახალგაზრდებში გახშირებული ძალადობა
 • [ლეგენდების კვალდაკვალ] დავით ყიფიანისა და ზიკოს სპექტაკლი
 • რას ჰყვება თბილისელი მხატვარი, რომლის "თანამედროვე მონა ლიზა" მილიონებად გაიყიდა - "მყიდველებში ივანიშვილს და ცუკერბერგს ასახელებდნენ"
 • თუ შემოსავლის 10%-ზე მეტს აზარტულ თამაშებზე ხარჯავთ, ბანკი სესხს არ მოგცემთ
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2019 Directory.Ge Counter: 139

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა,