Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
ინფორმაცია, რომელიც ყველას აინტერესებს - რა უნდა იცოდეთ ცვლილებებზე, რომელიც 1-ლი იანვრიდან სესხის გაცემაზე ამოქმედდება

ambebi.ge

ფი­ზი­კურ პი­რებ­ზე სეს­ხე­ბის გა­ცე­მის დე­ბუ­ლე­ბა 2019 წლის პირ­ვე­ლი იან­ვრი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა. დე­ბუ­ლე­ბა სეს­ხის გამ­ცე­მი ყვე­ლა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­­სათ­ვის ერ­თდრო­­ლად შევა ძა­ლა­ში. ამ დე­ბუ­ლე­ბის მი­ზა­ნია სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ფი­ნან­სო სის­ტე­მის სტა­ბი­ლუ­რი ფუნ­ქცი­­ნი­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა და ჯან­სა­ღი დაკ­რე­დი­ტე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა. რაც თა­ვის მხრივ ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის მდგრად გან­ვი­თა­რე­ბას შე­­წყობს ხელს. ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი დე­ბუ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ხში­რად დას­მულ შე­კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხებს აქ­ვეყ­ნებს:

რა არის ამ დე­ბუ­ლე­ბის მი­ზა­ნი?

ამ დე­ბუ­ლე­ბის მი­ზა­ნია სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ფი­ნან­სო სის­ტე­მის სტა­ბი­ლუ­რი და მდგრა­დი ფუნ­ქცი­­ნი­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა და ჯან­სა­ღი დაკ­რე­დი­ტე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა. სეს­ხის გამ­ცე­მი ორ­გა­ნი­ზა­ცია უნდა ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­დეს პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­­ნი დაკ­რე­დი­ტე­ბის პრინ­ცი­პით, კერ­ძოდ, სეს­ხის აღე­ბის ეტაპ­ზე მომ­ხმა­რე­ბელს არ უნდა და­­კის­როს ისე­თი ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, რომ­ლის გა­დახ­და­საც ვერ შეძ­ლებს.

რა იც­ვლე­ბა ამ რე­გუ­ლა­ცი­ით?

ამ რე­გუ­ლა­ცი­ით სეს­ხის გა­ცე­მის მო­მენ­ტში სეს­ხის გამ­ცემს ეზღუ­დე­ბა ფი­ზი­კურ პირ­ზე იმა­ზე მეტი თან­ხის სეს­ხის ან სხვა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის (მაგ. თავ­დე­ბო­ბა) და­კის­რე­ბა, ვიდ­რე ფი­ზი­კურ პირს ამის გა­დახ­დის რე­­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს. დე­ბუ­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია ასე­ვე გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბი (მა­გა­ლი­თად, ლომ­ბარ­დუ­ლი სეს­ხე­ბის დროს შე­მო­სავ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ არის, თუმ­ცა ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ფი­ზი­კუ­რი პი­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მხო­ლოდ გი­რა­ოს საგ­ნით იფარ­გლე­ბა).

რო­გორ შე­ფას­დე­ბა, თუ რა მო­ცუ­ლო­ბის ვა­ლის მომ­სა­ხუ­რე­ბა შე­უძ­ლია მსეს­ხე­ბელს?

რე­გუ­ლა­ცია აწე­სებს სეს­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სა და უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის კო­­ფი­ცი­ენ­ტე­ბის მაქ­სი­მა­ლურ ზღვრებს, რო­მე­ლიც შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­შია სა­ერ­თა­შო­რი­სო ნორ­მებ­თან და ით­ვა­ლის­წი­ნებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ბან­კო სექ­ტო­რის მა­ხა­სი­­თებ­ლებს.

ოჯა­ხის მთლი­­ნი შე­მო­სა­ვა­ლი თვე­ში 3,000 ლა­რია. რა მო­ცუ­ლო­ბის იპო­თე­კუ­რი სეს­ხის აღე­ბაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი 5,000 ლა­რის შე­მო­სავ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში?

სეს­ხის მო­ცუ­ლო­ბა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა სეს­ხის გამ­ცე­მი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­­ბი­სა და საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თე­ბის მი­ხედ­ვით. თუმ­ცა, რე­გუ­ლა­ცია სეს­ხის გამ­ცემს უსა­ზღვრავს მაქ­სი­მა­ლურ ლი­მიტს ყო­ველ­თვი­ურ გა­დახ­დებ­ზე. მა­გა­ლი­თად, თუ ოჯა­ხის შე­მო­სა­ვა­ლი 3,000 ლა­რია, სეს­ხის ყო­ველ­თვი­­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის თან­ხა არ უნდა აღე­მა­ტე­ბო­დეს 1,350 ლარს 15-წლი­­ნი სეს­ხის შემ­თხვე­ვა­ში და 1,650 ლარს - 5-წლი­­ნი სეს­ხის შემ­თხვე­ვა­ში. ეს ნიშ­ნავს, რომ ბანკს შე­უძ­ლია გას­ცეს მაქ­სი­მუმ 110 ათა­სი ლა­რის სეს­ხი (დათ­ვლი­ლია 12% წლი­­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თის შემ­თხვე­ვა­ში). არ­სე­ბუ­ლი სტა­ტის­ტი­კა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა ადას­ტუ­რებს, რომ ამა­ზე მეტი ოდე­ნო­ბის სეს­ხის აღე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, არ­სე­ბობს იმის დიდი რის­კი, რომ მსეს­ხე­ბე­ლი სეს­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბას ვერ შეძ­ლებს და, შე­დე­გად, და­კარ­გავს რო­გორც შე­ძე­ნილ ბი­ნას, ასე­ვე უკვე გა­დახ­დილ თან­ხებს ან/და სხვა ქო­ნე­ბა­საც; 5,000 ლა­რის შე­მო­სავ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში, ყო­ველ­თვი­­რი გა­დახ­დე­ბი არ უნდა აჭარ­ბებ­დეს 2,500 ლარს (სეს­ხის ვა­დი­­ნო­ბა 15 წელი), ან 3,000 ლარს, უფრო მოკ­ლე­ვა­დი­­ნი სეს­ხის შემ­თხვე­ვა­ში. ანუ, გა­ცე­მუ­ლი იპო­თე­კუ­რი სეს­ხის მო­ცუ­ლო­ბა არ უნდა აჭარ­ბებ­დეს 210 ათასს ლარს.

ეზღუ­დე­ბა თუ არა საკ­რე­დი­ტო ინ­სტი­ტუტს თავ­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა?

არ ეზღუ­დე­ბა. სეს­ხის გამ­ცემს შე­უძ­ლია მსეს­ხე­ბელ­თან ერ­თად და­მა­ტე­ბით ფი­ზი­კუ­რი პი­რის თავ­დე­ბო­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, მაგ­რამ მხო­ლოდ იმ თან­ხის ფარ­გლებ­ში, რისი მომ­სა­ხუ­რე­ბის რე­სურ­სიც აქვს თავ­დებს ამ დე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ თავ­დე­ბი პირი წარ­მო­ად­გენს მსეს­ხე­ბე­ლი იუ­რი­დი­­ლი პი­რის მმარ­თვე­ლი ორ­გა­ნოს წევ­რს/პარტნი­ორს/აქ­ცი­­ნერს ან მათი სა­­ჯა­ხო მე­ურ­ნე­­ბის წევ­რს, თავ­დე­ბის მიერ საკ­რე­დი­ტო კო­­ფი­ცი­ენ­ტე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო არ არის.

არ გაქვთ შე­მო­სა­ვა­ლი და ფლობთ მხო­ლოდ ერთ სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლს. მე­გო­ბა­რი, რო­მე­ლიც ბან­კი­დან სესხს იღებს, გთხოვთ ამ სეს­ხზე თავ­დე­ბად დად­გო­მას.

ამ შემ­თხვე­ვა­ში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ თუ თქვენ­მა მე­გო­ბარ­მა, ნე­ბის­მი­­რი მი­ზე­ზის გამო, ვერ შეძ­ლო სეს­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბა, სეს­ხის ნარ­ჩე­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა სრუ­ლად თქვენ­ზე გად­მო­ვა და თუ თქვე­ნი შე­მო­სავ­ლე­ბი ამ სეს­ხის მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სათ­ვის საკ­მა­რი­სი არ არის, თქვენ და­კარ­გავთ ერ­თა­დერთ სა­ცხოვ­რისს. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ასე­თი შემ­თხვე­ვე­ბი ძა­ლი­ან ხში­რია, და ამ რე­გუ­ლი­რე­ბით იზღუ­დე­ბა, სეს­ხის გამ­ცე­მის მიერ თავ­დე­ბად ისე­თი პი­რის გა­მო­­ყე­ნე­ბა, ვი­საც სეს­ხის მომ­სა­ხუ­რე­­ბის საკ­მა­რი­სი შე­მო­სავ­ლე­ბი არ გა­აჩ­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, სეს­ხის გამ­ცე­მი ასე­თი თავ­დე­ბო­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას ვერ შეძ­ლებს.

შეძ­ლებს თუ არა არა­ფორ­მა­ლურ სექ­ტორ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი პირი სეს­ხის აღე­ბას თუკი მას აქვს სტა­ბი­ლუ­რი შე­მო­სა­ვა­ლი, მაგ­რამ ეს შე­მო­სა­ვა­ლი ბან­კში არ ერი­ცხე­ბა?

დიახ, შეძ­ლებს. რე­გუ­ლი­რე­ბა არ კრძა­ლავს არა­ფორ­მა­ლუ­რი სექ­ტო­რი­დან ან ნაღ­დი ან­გა­რიშს­წო­რე­ბით მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სა­ვა­ლის შემ­თხვე­ვა­ში სეს­ხის გა­ცე­მას. სეს­ხის გამ­ცე­მი შე­­ფა­სებს მსეს­ხებ­ლის შე­მო­სავ­ლე­ბის მო­ცუ­ლო­ბას და სეს­ხის გა­ცე­მის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას შიდა პრო­ცე­დუ­რე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად მი­­ღებს; შე­მო­სავ­ლის ბან­კში ჩა­რი­ცხვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ არის, თუმ­ცა, უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ ფორ­მა­ლუ­რი სექ­ტო­რი­დან შე­მო­სავ­ლის ან ბან­კში ჩა­რი­ცხვის შემ­თხვე­ვა­ში, გამ­სეს­ხებ­ლის­თვის უფრო მარ­ტი­ვია შე­მო­სავ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბა და, შე­სა­ბა­მი­სად, სეს­ხის გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სი პი­რო­ბით გა­ცე­მა. 

 • რა პრობლემები ბავშვს, რომელიც ერთ დროს მთელმა საქართველომ გაიცნო, დახმარება ესაჭიროება - ნიკოლოზს ბევრი უტირია, ექიმებიც მასთან ერთად ტიროდნენაქვთ კომპანიებს საქართველოში და რას სთავაზობს სინერჯი კაპიტალი სწრაფი ზრდის პოტენციალის მქონე კომპანიებს
 • კომპანია, რომელმაც ქართული თაფლი ევროპას გააცნო
 • ევროპაში საშობაოდ გაყიდული ნაძვის ხეების 90% ქართული წარმოშობისაა - შესაძლებელია თუ არა დანიური მოდელის საქართველოში გადმოტანა
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ინფორმაცია, რომელიც ყველას აინტერესებს - რა უნდა იცოდეთ ცვლილებებზე, რომელიც 1-ლი იანვრიდან სესხის გაცემაზე ამოქმედდება
 • რატომ თქვა უარი სოფიკო ჭიაურელმა ,,მონანიებაში,, მონაწილეობაზე - ორი საინტერესო ეპიზოდი მსახიობის ცხოვრებიდან
 • როგორ დავიცვათ თავი ძუძუს კიბოსგან - ცნობილი მამოლოგის, კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის დამფუძნებლის, პროფესორ გია ნემსაძის რჩევები ქალებს
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელი ერის მიერაა შექმნილი ჩოხა და საიდან გავრცელდა ჩოხა-ახალუხი საქართველოში
 • როგორი ხელფასები ჰქონდათ საუკუნის წინ საქართველოში და რა ღირდა პროდუქტები
 • National Geografic-მა საქართველო 2018 წელს მოსანახულებელი ქვეყნების სიაში შეიყვანა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2019 Directory.Ge Counter: 35082

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა,